Deklaracja dostępności

Wstęp

Gminna Biblioteka Publiczna im. Filipa Sulimierskiego w Sulmierzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gbpsulmierzyce.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-23.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności

 • Niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.
 • Niektóre linki są wyróżnione wyłącznie kolorem. Brak dodatkowego zaznaczenia pozwalającego na ich rozpoznawanie przez osoby nie rozróżniające kolorów.
 • Gdy fokus, czyli punkt skupienia użytkownika, znajduje się w rozwiniętym menu głównym, nawigację klawiaturą zakłócają elementy, które nie powinny uczestniczyć w tej sekwencji.
 • Formularze nie są poprzedzone informacją o błędach wykrytych podczas walidacji, czyli sprawdzania poprawności wprowadzanych w nich danych.
 • Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.
 • Większość plików dokumentów udostępnionych w serwisie jest dostępna dla programów odczytu ekranu. Natomiast część udostępnianej treści nie została przygotowana z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Część dokumentów nie zawiera nagłówków, alternatywnych opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność serwisu dla użytkowników programów odczytu ekranu.
 • Część tekstów zamieszczonych na stronie może być niezgodna ze standardem ETR

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Multimedia opublikowane przed 25 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Gminnej Biblioteki Publicznej im. Filipa Sulimierskiego w Sulmierzycach opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Opisane niezgodności zostały zidentyfikowane w wyniku wewnętrznego audytu dostępności strony internetowej. Wprowadzamy zmiany służące rozwiązywaniu kolejnych problemów, które szczegółowo wskazujemy w deklaracji dostępności. Prowadzimy również działania na rzecz doskonalenia całego procesu przygotowania i publikowania dostępnych treści oraz dokumentów. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Kompatybilność

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. NVDA. Obsługa serwisu będzie możliwa zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie napisano dnia 2020-09-25 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminna Biblioteka Publiczna im. Filipa Sulimierskiego w Sulmierzycach

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Hachurska, biblioteka@gbpsulmierzyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (44) 737 92 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach znajduje się na ulicy Słonecznej 5 w miejscowości Sulmierzyce, powiat pajęczański, województwo łódzkie.
Budynek składa się z trzech kondygnacji. Wszystkie pomieszczenia biblioteki zajmują parter tego budynku.
Budynek posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze.
Wejście główne do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, w razie potrzeby przywołujący pracownika.
Przy budynku biblioteki znajduje się parking dla czytelników wraz z jednym wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
Korytarze i hole spełniają wymogi techniczne, umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
Usytuowanie regałów w bibliotece pozwala na swobodny dostęp i komunikację osób na wózkach inwalidzkich. W przypadku korzystania z pozycji księgozbioru znajdujących się na wyżej położonych półkach obecny bibliotekarz udziela pomocy.
Budynek nie posiada windy umożliwiającej dostęp do piętra budynku.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
Pomieszczenia biblioteki nie są wyposażone w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
Do biblioteki można wejść z psem przewodnikiem lub asystującym.

Pliki do pobrania:

Komentarze zamknięte.

Skip to content