Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SULMIERZYCACH

 

I. Postanowienia ogólne                                                                                                               

§ 1.

Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach określa:

1. Strukturę wewnętrzną biblioteki.

2. Zasady organizacji, porządku pracy biblioteki.

3. Cele i zadania  biblioteki.

4. Zakresy czynności na stanowiskach pracy.

5. Postanowienia końcowe.

 

II. Struktura wewnętrzna

§ 2.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach działa na bazie budynku przy ulicy Strażackiej 2.

§ 3

1.Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku:

– poniedziałek, środa, czwartek – 8:00 – 17:00

– wtorek, piątek                          – 8:00 – 18:00

§ 4.

1.Strukturę wewnętrzną biblioteki tworzą:

– Wypożyczalnia z czytelnią,

– Czytelnia internetowa.

 

III.      Zasady organizacji

§ 5.

1.Biblioteką kieruje kierownik, który planuje, koordynuje i nadzoruje działalność biblioteki.

§ 6.

1. Obsługę finansową i kadrową prowadzi główny księgowy biblioteki.

§ 7.

1.W skład biblioteki wchodzą następujące stanowiska pracy:

– kierownik biblioteki,

– młodszy bibliotekarz,

– główny księgowy,

– pracownik gospodarczy- rzemieślnik.

– sprzątaczka.

 

IV. Cele i zadania biblioteki.

§ 8.

1.Biblioteka zapewnia mieszkańcom gminy dostęp do materiałów bibliotecznych oraz służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych  i kulturalnych.

§ 9

1.Podstawowe zadania biblioteki:

– Gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych.

– Prowadzenie dziennika biblioteki, rejestru  czytelników i kwerend , zeszytu czytelni, rocznych planów oraz sprawozdań opisowych    i statystycznych.

– Inicjowanie i prowadzenie pracy z czytelnikami.

– Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej i rzeczowej.

– Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalni i czytelni.

– Współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

– Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

 V.   Zakres czynności pracowników

§10

1.Szczegółowy zakres czynności kierownika biblioteki ustala Wójt Gminy Sulmierzyce.

2. Zakres czynności dla pracowników GBP w Sulmierzycach opracowuje i zatwierdza kierownik.

3.Zakresy czynności sporządza się i wręcza równocześnie z angażem na dane stanowisko. Jeden egzemplarz zakresu czynności, podpisany przez pracownika przechowywany jest w jego aktach osobowych.

4.Niezależnie od zakresu obowiązków i czynności zawartych w niniejszym Regulaminie wszyscy pracownicy Biblioteki wykonują obowiązki wynikające z przepisów prawnych i wewnętrzne prace zlecone przez Kierownika.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem Organizacyjnym obowiązują przepisy prawa pracy, statutu Biblioteki oraz zarządzeń wewnętrznych.

2. Regulamin Organizacyjny podlega zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Sulmierzyce

3. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od daty zapoznania się z jego treścią przez  pracowników Biblioteki.

4. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonane w trybie określonym dla jego ustalenia.

 

Komentarze zamknięte.

Skip to content