Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SULMIERZYCACH

 

I. Postanowienia ogólne                                                                                                               

§ 1.

Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach określa:

1. Strukturę wewnętrzną biblioteki.

2. Zasady organizacji, porządku pracy biblioteki.

3. Cele i zadania  biblioteki.

4. Zakresy czynności na stanowiskach pracy.

5. Postanowienia końcowe.

 

II. Struktura wewnętrzna

§ 2.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach działa na bazie budynku przy ulicy Strażackiej 2.

§ 3

1.Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku:

– poniedziałek, środa, czwartek – 8:00 – 17:00

– wtorek, piątek                          – 8:00 – 18:00

§ 4.

1.Strukturę wewnętrzną biblioteki tworzą:

– Wypożyczalnia z czytelnią,

– Czytelnia internetowa.

 

III.      Zasady organizacji

§ 5.

1.Biblioteką kieruje kierownik, który planuje, koordynuje i nadzoruje działalność biblioteki.

§ 6.

1. Obsługę finansową i kadrową prowadzi główny księgowy biblioteki.

§ 7.

1.W skład biblioteki wchodzą następujące stanowiska pracy:

– kierownik biblioteki,

– młodszy bibliotekarz,

– główny księgowy,

– pracownik gospodarczy- rzemieślnik.

– sprzątaczka.

 

IV. Cele i zadania biblioteki.

§ 8.

1.Biblioteka zapewnia mieszkańcom gminy dostęp do materiałów bibliotecznych oraz służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych  i kulturalnych.

§ 9

1.Podstawowe zadania biblioteki:

– Gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych.

– Prowadzenie dziennika biblioteki, rejestru  czytelników i kwerend , zeszytu czytelni, rocznych planów oraz sprawozdań opisowych    i statystycznych.

– Inicjowanie i prowadzenie pracy z czytelnikami.

– Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej i rzeczowej.

– Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalni i czytelni.

– Współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

– Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

 V.   Zakres czynności pracowników

§10

1.Szczegółowy zakres czynności kierownika biblioteki ustala Wójt Gminy Sulmierzyce.

2. Zakres czynności dla pracowników GBP w Sulmierzycach opracowuje i zatwierdza kierownik.

3.Zakresy czynności sporządza się i wręcza równocześnie z angażem na dane stanowisko. Jeden egzemplarz zakresu czynności, podpisany przez pracownika przechowywany jest w jego aktach osobowych.

4.Niezależnie od zakresu obowiązków i czynności zawartych w niniejszym Regulaminie wszyscy pracownicy Biblioteki wykonują obowiązki wynikające z przepisów prawnych i wewnętrzne prace zlecone przez Kierownika.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem Organizacyjnym obowiązują przepisy prawa pracy, statutu Biblioteki oraz zarządzeń wewnętrznych.

2. Regulamin Organizacyjny podlega zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Sulmierzyce

3. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od daty zapoznania się z jego treścią przez  pracowników Biblioteki.

4. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonane w trybie określonym dla jego ustalenia.

 

Komentarze zamknięte.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status