Dokumenty

Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach działa na podstawie Statutu uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach Nr XXI/110/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulmierzycach, zmienionego Uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach Nr XIII/81/2011 z dnia 27 października 2011 r.

Poniżej publikujemy tekst jednolity tej uchwały.

Ponadto, Biblioteka działa w oparciu m. in. o regulamin organizacyjny oraz regulaminy wypożyczalni oraz czytelni internetowej.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SULMIERZYCACH

I. Podstawy ogólne:

§ 1. 1.Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury , wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Sulmierzyce,
2. Gminna Biblioteka w Sulmierzycach zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach / Dz. U. Nr 85 , poz. 539 z późn. zmianami/,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/,
3) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami/,
4) niniejszego Statutu.

§ 2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowości Sulmierzyce, a terenem działalności – gmina Sulmierzyce.

§ 3. Nadzór organizacyjny nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy Sulmierzyce.

§ 4. Nadzór merytoryczny na działalnością Biblioteki pełni Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pajęcznie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi.

§ 5. Gminna Biblioteka Publiczna używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

II. Cele i zadania biblioteki.

§ 6. 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
2. Biblioteka realizuje swoje zadania organizując obsługę biblioteczną dla mieszkańców gminy Sulmierzyce.
3. Biblioteka może prowadzić działalność dokumentacyjną , badawczą i wydawniczą.

§ 7. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych i samokształceniowych oraz kulturalnych,
2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz , prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
3) prowadzenie działalności informatyczno-bibliograficznej oraz realizowanie różnorodnych form popularyzacji książek i czytelnictwa np. organizowanie odczytów, spotkań autorskich, wystaw książek, konkursów itp.,
4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, niepełnosprawnym,
5) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
6) prowadzenie kawiarenki internetowej,
7) współdziałanie z bibliotekami na terenie kraju. Instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych kulturalnych społeczności lokalnej,
8) organizowanie form pracy z czytelnikiem , służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

§ 8. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy.

§.9.1. Pracą Biblioteki kieruje Kierownik i reprezentują ją na zewnątrz.
2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii Powiatowej Biblioteki Publicznej.
3. Kierownik i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

§ 10.1. Gminna Biblioteka Publiczna jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy Sulmierzyce na podstawie planu finansowanego opracowanego przez Kierownika.
2. Środki zawarte w planie finansowym powinny zabezpieczać niezbędne potrzeby w zakresie podstawowego funkcjonowania Biblioteki oraz utrzymania obiektu.
3. Biblioteka na działalność kulturalną może przeznaczyć środki finansowe z darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych z fundacji oraz z innych źródeł.

§ 11. Biblioteka może w ramach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa , a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 12. Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zasady i warunki korzystania z niej określa regulamin organizacyjny nadany przez jej Kierownika.

§ 13.1. Biblioteka może prowadzić koła zainteresowań służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych oraz oświatowych użytkowników.
2. Biblioteka może prowadzić Gminną Orkiestrę Dętą Gminy Sulmierzyce.
3. Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół i miłośników, stowarzyszenia i fundacje powołane w oparciu o odrębne przepisy.

 III. Postanowienia końcowe.

§ 14. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Komentarze zamknięte.

Skip to content