Dokumenty

Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach działa na podstawie Statutu uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach Nr XXI/110/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulmierzycach, zmienionego Uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach Nr XIII/81/2011 z dnia 27 października 2011 r.

Poniżej publikujemy tekst jednolity tej uchwały.

Ponadto, Biblioteka działa w oparciu m. in. o regulamin organizacyjny oraz regulaminy wypożyczalni oraz czytelni internetowej.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SULMIERZYCACH

I. Podstawy ogólne:

§ 1. 1.Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury , wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Sulmierzyce,
2. Gminna Biblioteka w Sulmierzycach zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach / Dz. U. Nr 85 , poz. 539 z późn. zmianami/,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/,
3) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami/,
4) niniejszego Statutu.

§ 2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowości Sulmierzyce, a terenem działalności – gmina Sulmierzyce.

§ 3. Nadzór organizacyjny nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy Sulmierzyce.

§ 4. Nadzór merytoryczny na działalnością Biblioteki pełni Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pajęcznie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi.

§ 5. Gminna Biblioteka Publiczna używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

II. Cele i zadania biblioteki.

§ 6. 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
2. Biblioteka realizuje swoje zadania organizując obsługę biblioteczną dla mieszkańców gminy Sulmierzyce.
3. Biblioteka może prowadzić działalność dokumentacyjną , badawczą i wydawniczą.

§ 7. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych i samokształceniowych oraz kulturalnych,
2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz , prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
3) prowadzenie działalności informatyczno-bibliograficznej oraz realizowanie różnorodnych form popularyzacji książek i czytelnictwa np. organizowanie odczytów, spotkań autorskich, wystaw książek, konkursów itp.,
4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, niepełnosprawnym,
5) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
6) prowadzenie kawiarenki internetowej,
7) współdziałanie z bibliotekami na terenie kraju. Instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych kulturalnych społeczności lokalnej,
8) organizowanie form pracy z czytelnikiem , służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

§ 8. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy.

§.9.1. Pracą Biblioteki kieruje Kierownik i reprezentują ją na zewnątrz.
2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii Powiatowej Biblioteki Publicznej.
3. Kierownik i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

§ 10.1. Gminna Biblioteka Publiczna jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy Sulmierzyce na podstawie planu finansowanego opracowanego przez Kierownika.
2. Środki zawarte w planie finansowym powinny zabezpieczać niezbędne potrzeby w zakresie podstawowego funkcjonowania Biblioteki oraz utrzymania obiektu.
3. Biblioteka na działalność kulturalną może przeznaczyć środki finansowe z darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych z fundacji oraz z innych źródeł.

§ 11. Biblioteka może w ramach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa , a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 12. Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zasady i warunki korzystania z niej określa regulamin organizacyjny nadany przez jej Kierownika.

§ 13.1. Biblioteka może prowadzić koła zainteresowań służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych oraz oświatowych użytkowników.
2. Biblioteka może prowadzić Gminną Orkiestrę Dętą Gminy Sulmierzyce.
3. Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół i miłośników, stowarzyszenia i fundacje powołane w oparciu o odrębne przepisy.

 III. Postanowienia końcowe.

§ 14. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Komentarze zamknięte.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status