Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SULMIERZYCACH

Warunki korzystania

§ 1.
1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
a) okazać dowód osobisty,
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, szkoły.
6. Dane osobowe czytelnika są chronione i przeznaczone dla celów statystycznych i badawczych biblioteki oraz ewentualnych roszczeń prawnych za niezwrócone zbiory.
7. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2.
1. Wypożyczać można jednocześnie 4 książki (tytuły) na okres nie dłuższy niż 30 dni.
2. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników lub sprowadzać je w miarę możliwości z innych bibliotek.
5. Czytelnicy do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Rejestracji zwracanych i wypożyczanych przez czytelników książek dokonuje bibliotekarz.

Porady, informacje

§ 3.
Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

Obowiązki czytelnika

§ 4.
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wartość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.
3. Za zgodą kierownika, czytelnik może zamiast zagubionej lub zniszczonej książki zwrócić identyczny egzemplarz lub inną poszukiwaną przez bibliotekę książkę.

§ 5.
1. Czytelnik, do którego biblioteka wysyłała upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.
2. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6.
Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do Kierownika Biblioteki.

§ 7.
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki.

 

 

Komentarze zamknięte.

Skip to content