Uwaga konkurs!

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki

„To nie kropka, to moje hobby”

organizowanego przez

Gminną Bibliotekę Publiczną im. Filipa Sulimierskiego
w Sulmierzycach

 

Cele główne:

 • budowanie pozytywnej samooceny dziecka;
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, rozumienia pojęcia szacunku, przyjaźni, radości poprzez obchody Międzynarodowego Dnia Kropki

 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • doskonali umiejętność twórczego myślenia, wnioskowania;
 • buduje poczucie własnej wartości;
 • zachęcenie dzieci do wyrażania emocji podczas tworzenia impresji plastycznej;

 

Organizator

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Gminna Biblioteka Publiczną im. Filipa Sulimierskiego w Sulmierzycach, ul. Słoneczna 5, 98-338 Sulmierzyce.

 

Termin i warunki dostarczenia prac

Prace należy  dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora, tj. Gminna Biblioteka Publiczna im. Filipa Sulimierskiego, ul. Słoneczna 5, 98-338 Sulmierzyce wraz z kartą zgłoszenia, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w terminie do 18.09.2020 r.

 

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas I-III szkół podstawowych z Gminy Sulmierzyce.
 2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne za pomocą kropek, dowolną techniką (farby, kredki, mazaki, plastelina i/lub inne),  w formacie A4.
  Temat pracy: „To nie kropka, to moje hobby”.
 1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich
  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
 2. Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą oddawane.
 3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

Zasady przyznawania nagród

 1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, czyli Gminną Bibliotekę Publiczną w Sulmierzycach wybierze 1, 2 i 3 miejsce oraz wyróżnienia.
 2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Facebooku i stronie internetowej Organizatora Konkursu.
 5. Osoby, których prace zostaną nagrodzone prace będą poinformowane o wynikach Konkursu telefonicznie.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora
 2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 44 737 15 92

 

Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego

 1. To nie kropka, to moje hobby

organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Filipa Sulimierskiego

w Sulmierzycach

 

 1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Adres zamieszkania:

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Telefon kontaktowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………                    …………………………………

 (data i miejscowość)                                      (podpis opiekuna)

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego „To nie kropka, to moje hobby”.

Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a dostarczona praca wykonana samodzielnie przez dziecko.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 883).

 

…………………………………                                ………………………………………

 (data i miejscowość)                                                (podpis opiekuna)

 

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

……………………………………………………………………………………………………..

w konkursie plastycznym realizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Filipa Sulimierskiego w Sulmierzycach.

Miejsce i data: ……………………………….                       Podpis: ………………………………..

 

Komentarze zamknięte.

Font Resize